Tietosuojaseloste

Tässä kuvataan Lil’More Creative Oy:n noudattama tietosuojakäytäntö ja se sisältää myös rekisteriselosteen.

1. Nimi / Yhteystiedot

Lil’More Creative Oy (2933636-8)
Merimiehenkatu 6 C 24
00120 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Lil’Moren markkinointi ja asiakasrekisteristä vastaa toimitusjohtaja Laura Palminen. Rekisteriasioihin liittyvät yhteydenotot voi laittaa sähköpostitse osoitteeseen: laura@lilmore.fi.

3. Rekisterin nimi

Lil’Moren markkinointi ja asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Lil’More Creative Oy ylläpitää markkinointi- ja asiakasrekisteriä asiakassuhteen tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää Lil’More Creative Oy:n ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin (mukaan lukien sähköiseen suoramarkkinointiin) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Asiakasyrityksen sopimuksellisilla yhteyshenkilöillä on oikeus määritellä Lil’More Creative Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteriin tallennettavat yhteyshenkilöt kyseisen asiakkuuden osalta.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • työtehtävään liittyvät tiedot (tehtävänimike ja vastuualue)
  • työnantajayritystä koskevat tiedot
  • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin
  • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot
  • yhteydenottolomakkeiden kautta syötetyt lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Lil’More Creative Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää rekisteröitävän henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja kerätään myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja tapahtumien yhteydessä sekä julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus

Lil’More Creative Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lain mukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Lil’More Creative Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Lil’More Creative Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Lil’More Creative Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Lil’More Creative Oy:n toimeksiannosta ja lukuun ja olemme vastuussa palveluntarjoajien meidän puolestamme suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa rekisteröityyn aivan samoin kuin omasta toiminnastamme.

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö sähköpostiosoitteeseen laura@lilmore.fi. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Lil’More Creative Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Lil’More Creative Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Lil’More Creative Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus poistua suoramarkkinointilistalta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen laura@lilmore.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle.

10. Evästeet

Lil’More Creative Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

Lisätietoa evästeiden käytöstä: Evästekäytäntö

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Lil’More Creative Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemmekin, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

SIVUA PÄIVITETTY VIIMEKSI 3.11.2021.